July 8, 2021

polished lapis lazuli (lazurite) gem stone cutout

polished lapis lazuli (lazurite) gem stone from Afghanistan cutout on white background